JAK ZAŁATWIĆ PRZYŁĄCZE GAZOWE

Przyłącze gazowe daje nam w pewnym sensie niezależność, głównie jeśli chodzi o kwestię ciągłości dostaw. Nie musimy wówczas pamiętać o zakupie butli gazowej czy napełnieniu zbiornika LPG. Taki  „święty spokój” ma jednak swoją cenę, bowiem zanim podłączymy się do sieci musimy krok po kroku przejść postępowanie przyłączenia. A i tak nie każdy z nas może podłączyć się do sieci gazowej, gdyż przyłączy gazowych jest mniej niż przyłączy energetycznych.

Kolejną zaletą gaz ziemnego sieciowego jest jego ciągłość,  jest on dostarczany bez przerwy przez cały rok, siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę. Jak więc stać się odbiorcą gazu ziemnego, należy dopełnić kilku warunków.

Ile kosztuje przyłącze energetyczne?

O podłączeniu do sieci mówi, ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. – tekst jednolity (Dz. U. nr 54/97, poz. 348 z późniejszymi zmianami), oraz  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 24.08.2000r. w sprawie szczegółowych warunków podłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 77, poz. 877), czy też Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.12.2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. nr 1 poz. 8 z dn. 14.01.2001r.). Nie można zapomnieć także o dwóch kolejnych aktach takich jak: ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z późń. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz.891),

PROCEDURA PODŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Krok I

Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia, w tym celu zgłoś się do Działu Obsługi Klienta w Twoim Zakładzie Gazowniczym, Poszukaj, jaki dostawca gazu działa w twojej okolicy, aby móc do niego wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Zapoznaj się w treścią wniosku, gdyż wyróżnia się dwa typy, jeden dot. poboru paliwa gazowego w ilości do 10m3/godz. i drugi dot. poboru paliwa gazowego w ilości powyżej 10m3/godz.

Do wniosku musisz skompletować dokumenty, podobnie jak w przypadku przyłącza energetycznego.

Najważniejszy jest tytuł prawny do lokalu, dokument potwierdzający, że wnioskodawca może go użytkować, jest właścicielem, lub może użytkować urządzenia i instalacje gazowe, za zgodą właściciela. Prawo przez tytuł prawny do obiektu rozumie np.

 • wypis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku stanu własności, współwłasności, użytkowania, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa do lokalu),
 • umowa i pisemna zgoda właściciela na wykonanie przyłączenia (w przypadku najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu),
  akt własności,
 • zgodę właściciela (administratora) obiektu na wykonanie (modernizację) instalacji gazowej, czy też pisemną zgodę właściciela działki na wybudowanie przyłącza gazowego oraz uznać związane z tym zobowiązania.

Potrzebna też jest mapa zasadnicza do celów projektowych, aby móc oznaczyć miejsce poboru paliwa gazowego, najlepsze są te wykonane w skali 1:500 lub 1:1000. Dalej, ze Starostwa wydobądź decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dotycząca wykonania przyłącza gazowego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą okazać wpis do rejestru działalności, odpowiednio ze sądu czy CEIDG.

Krok II

To określenie warunków przyłączenia przez Zakład gazowniczy. Podstawią badania wniosku jest zawsze  techniczna i ekonomiczna możliwość dostarczania paliwa gazowego do danego punktu poboru gazu. Przedsiębiorstwo gazownicze określa warunki przyłączenia w terminach:

 • Nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia wniosku dla podmiotu przewidującego odbiór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości do 10m3/godz.
 • Nie dłużej niż 60 dni od dnia złożenia wniosku dla podmiotu przewidującego odbiór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości powyżej 10m3/godz.

Ponadto Zakład ustosunkuje się co do propozycji odbiorcy dotyczącej usytuowania układu rozliczeniowego, jeśli propozycja ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Ważne jest też, czy inwestycja przewiduje rozbudowę sieci gazowej, i czy ta realizacja i finansowanie przyłączenia do sieci przewidzianej w założeniach jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron z zastosowaniem stawek opłaty za przyłączenie określonych w obowiązującej taryfie. Podobnie jak w przypadku warunków energetycznych, warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania.

Krok III

Kiedy wszytko się zgada po obu stronach, musisz wystąpić o zawarcie umowy o przyłączenie. Z takim wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej do Biura Obsługi udaje się jedynie osoba posiadający aktualne warunki przyłączenia do sieci gazowej, który jednocześnie deklaruje przygotowanie użytkowanego obiektu do odbioru gazu w czasie przeznaczonym na realizację przyłączenia.

Krok IV

Umowa o przyłączenie. Jak każda umowa, również ta może być wynikiem negocjacji wnioskodawcy z przedsiębiorstwem gazowniczym. Bez względu na szczegóły w umowie określa się:

 • zakres realizacji przyłączenia,
 • wysokość opłaty przyłączeniowej,
 • termin realizacji,
 • granica własności instalacji gazowej,
 • zasady odpowiedzialności stron.

2. Zawarta umowa przyłączeniowa wraz z warunkami przyłączenia stanowi podstawę do wykonania prac projektowych.

3. Jednym z warunków wybudowania przyłącza jest posiadanie uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę (ustawa z 07.07.1994r. Prawo budowlane).

Krok V

Realizacja inwestycji zgodnie z zapisami umowy przyłączeniowej.

1. Zakład Gazowniczy przyjmuje na siebie całość prac wykonawczych po uzgodnieniu z Inwestorem

2. Ustala się szczegółowy zakres prac projektowych, uzgodnienia, wykonawstwo.

3. Zakład dokonuje odbioru technicznego.

Krok VI

Wykonanie instalacji wewnętrznej.

1. Zlecić wykonanie projektu technicznego na budowę wewnętrznej instalacji gazowej wykonawcy posiadającemu uprawnienia (potrzebny jest plan sytuacyjny i projekt budynku)

2. Uzyskać pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej od właściwego organu nadzoru budowlanego (starostwa lub uprawnionej gminy)

3. Zlecić wykonanie instalacji wykonawcy posiadającemu uprawnienia.

4. Uzyskać pozytywną opinię kominiarską odnośnie sprawności wentylacji wywiewnej i możliwości odprowadzenia spalin oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia pomieszczenia.

5. Zamontować urządzenia gazowe.

6. Następnie odbywa się odbiór techniczny instalacji wewnętrznej z udziałem przyszłego użytkownika (inwestora) i wykonawcy. Podczas odbioru dokonywana jest próba szczelności instalacji gazowej, którą przygotowuje i przeprowadza wykonawca.

Krok VII

Umowa sprzedaży paliwa gazowego.

1. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku odbioru technicznego instalacji wewnętrznej i spełnieniu wszystkich w/w warunków podpisuje się z przedsiębiorstwem gazowniczym umowę sprzedaży gazu.

2. Przedsiębiorstwo gazownicze montuje układy pomiarowe i napełnia instalację gazem.

Dla odbiorców komunalno-bytowych (odbiorcy indywidualni, budynki mieszkalne) gazomierz (o przepustowości do 10 m3/godz.) dostarczany jest bezpłatnie.

Krok VIII

Użytkowanie.

1. Przedsiębiorstwo gazownicze dostarcza paliwo gazowe spełniające wymagania Polskich Norm na warunkach określonych w umowie sprzedaży. Przedsiębiorstwo gazownicze udziela nieodpłatnie informacji dotyczących podłączenia, rozliczeń oraz aktualnych taryf.